دستگاه پرس برقی رومیزی

پرس برقی

پرس رو میزی

پرس برقی رو میزی

پرس یک تن

دستگاه پرس ترمینال

پرس برقی ترمینال

دستگاه پرس