دستگاه پرس فلکه ای

دستگاه پرس فلکه ای
این دستگاه جایگزین مناسبی برای پرس اهرمی می باشد.